Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Длъжностна характеристика на координатор по ЗБУТ

               Длъжността на координатора по ЗБУТ в строителството не винаги е добре позната, дори и на хора, които са години в бранша. Поради този факт може би е нужно да се изяснят на кратко и в разбираема форма основните задължения, които всеки човек, назначен на такава длъжност, трябва да изпънява и следва.

               Преди да се започне обаче със същинската част е важно да се знае, че всеки, решил да приеме и заеме подобна длъжност, трябва да се подложи и на специализирано обучение, което да го въведе в спецификата на работата. Тъй като в днешните дни всичко е пари, а времето и информацията – най-ценния ресурс – предложението за онлайн обучение по ЗБУТ би се приело добре от всеки работодател. По време на тези онлайн курсове, всеки бъдещ координатор ще изучи своите задължения и най-оптималните варианти да ги покрива.

               На първо мянсто в длъжностната характеристика на координатора по ЗБУТ стои да набележи работата по етапи, да подреди тяхната последователност и да оцени нивото на риска. Работи се в тясна връзка и според нормативната уредба, актуална към момента.

               Задължителен е и постоянен контакт с възложителя, за да бъде той в течение с всички промени в работата, както и с появата на нови фактори на риск и начина за тяхното увладяване.

               На етап същинска работа координаторът по ЗБУТ трябва да прилага закона за безопасност в цялата му сила и строгост и във всеки един момент от работата. Тази личност следи нормите за безопасност да се следват и от служители, които не са на договор към основния изпълнител, а идват епизодично или само за завършването на конкретна работа, тъй като намирайки се на строителната площадка, те вече са негова отговорност.

               Както е видно от самото име, координаторът по ЗБУТ е длъжен да следи съвместната работа на отделните звена, да работи за тяхното успешно сработване и да прилага всички наредби за здравословен труд ежедневно.

               Накрая, но не на последно място, той е трябва да преглежда и да е наясно с влаганите материали, защото те имат пряка връзка със сигуростта на участниците в строителния процес и всички, намиращи се в зоната на обекта.