Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо дистанционно Ежегодно обучение за представители на КУТ ? Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и здравето на себе си и всички останали в компанията.          Значението на ежегодното обучение, на което подлежат всички членове на КУТ и ГУТ като органи

Read more

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРА КАТО ОРГАН ПО БЗР           Органът по безопасност и здраве на работа или по-известен като БЗР е много общо понятие, което не всички разбират. Неразбирането или грешното тълкуване често води до грешки, нарушения и респективно застрашаване на условията на труд.           За да бъде разбрана по-добре функцията на този орган трябва да се обясни и посочи конкретна длъжност, която би могла да се отнесе към органа по БЗР и изискванията за нейното заемане.            Една от конкртените фомулировки за орган

Read more

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР – кога и защо        Длъжностното лице, което да провежда инструктаж, е задължително със своето присъствие за всяка компания и фирма, функционираща на пазара. Дори има сфери, в които такова лице трябва да е повече от едно. Например това е допустимо във организации с много служители. Тогава е необходимо да обучите един човек, който да дава общите инструктажи на всеки новопостъпил. Добре би било това лице да има инженерно образование, но това не е задължително

Read more

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Длъжностна характеристика на координатор по ЗБУТ                Длъжността на координатора по ЗБУТ в строителството не винаги е добре позната, дори и на хора, които са години в бранша. Поради този факт може би е нужно да се изяснят на кратко и в разбираема форма основните задължения, които всеки човек, назначен на такава длъжност, трябва да изпънява и следва.                Преди да се започне обаче със същинската част е важно да се знае, че всеки, решил да приеме и заеме подобна длъжност, трябва

Read more