Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Организиране на онлайн обучение за координатор по ЗБУТ в строителството       Координаторът по ЗБУТ в строителството носи отговорност за здравето и живота на всяко едно работно място в компанията, за която е отговорен. Така формулирано това звучи много и необяснимо, но дейността е много отговорна и има връзка с всеки работещ. От начало до край координаторът трябва да познава всички рискове, за да направи тяхна обективна оценка и план за действие за безопасност на всеки един служител.        Преди обаче всички това

Read more

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ

Защо дистанционно Ежегодно обучение за представители на КУТ ? Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и здравето на себе си и всички останали в компанията.          Значението на ежегодното обучение, на което подлежат всички членове на КУТ и ГУТ като органи

Read more

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРА КАТО ОРГАН ПО БЗР           Органът по безопасност и здраве на работа или по-известен като БЗР е много общо понятие, което не всички разбират. Неразбирането или грешното тълкуване често води до грешки, нарушения и респективно застрашаване на условията на труд.           За да бъде разбрана по-добре функцията на този орган трябва да се обясни и посочи конкретна длъжност, която би могла да се отнесе към органа по БЗР и изискванията за нейното заемане.            Една от конкртените фомулировки за орган

Read more

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по БЗР – кога и защо        Длъжностното лице, което да провежда инструктаж, е задължително със своето присъствие за всяка компания и фирма, функционираща на пазара. Дори има сфери, в които такова лице трябва да е повече от едно. Например това е допустимо във организации с много служители. Тогава е необходимо да обучите един човек, който да дава общите инструктажи на всеки новопостъпил. Добре би било това лице да има инженерно образование, но това не е задължително

Read more

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Длъжностна характеристика на координатор по ЗБУТ                Длъжността на координатора по ЗБУТ в строителството не винаги е добре позната, дори и на хора, които са години в бранша. Поради този факт може би е нужно да се изяснят на кратко и в разбираема форма основните задължения, които всеки човек, назначен на такава длъжност, трябва да изпънява и следва.                Преди да се започне обаче със същинската част е важно да се знае, че всеки, решил да приеме и заеме подобна длъжност, трябва

Read more